Váš svet strojov...
Prihlásenie
Košík
0
Cena bez DPH
0 €
Celkom k úhrade s DPH
0 €

Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.   
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.  
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.  
 
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží
upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé
zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z
hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových
programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u
smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.  
 
Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.
 
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.   
 
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o
zboží nebo ceně.
Povinné pole Zlý formát